Odszkodowanie z OC sprawcy

Zgodnie z art. 34. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Termin na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od dnia wydania decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa sprawcy dokonuje oględzin samochodu osoby poszkodowanej. Ubezpieczyciel ma zasadniczo 30 dni od dnia zgłoszenia kolizji na wypłatę odszkodowania; czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy konieczne okaże się dokonanie specjalistycznych oględzin uszkodzonego pojazdu lub dostarczenie wymaganych przez Towarzystwo dokumentów. Maksymalny czas na wypłatę odszkodowania wynosi 90 dni.

Wypłata odszkodowania odbywa się w oparciu o kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela. Bardzo często odbiega on jednak od rzeczywistych kosztów naprawy, tzn. jest on znacznie zaniżony. Kosztorys taki opiera się na najniższych możliwych kwotach i w wyliczeniu uwzględnia zamienniki zamiast oryginałów. Poszkodowany nie musi jednakże zgodzić się na zastosowanie zamienników. Rzecznik ubezpieczonych podkreśla, że ubezpieczyciel może ustalić wysokość odszkodowania w oparciu o części zamienne tylko wtedy, gdy poszkodowany wyrazi na to zgodę lub jeżeli w pojeździe w momencie kolizji nie znajdowały się części oryginalne.

Na tym etapie kolejnym problemem jest oszacowanie stawek za roboczogodzinę, czyli ile liczy sobie zakład naprawczy za godzinę pracy nad naprawą auta. Tu ubezpieczyciele najczęściej stosują uśrednione stawki warsztatów nieautoryzowanych z danego regionu Polski. Taka praktyka jest sprzeczna z uregulowaniami dotyczącymi likwidacji szkód komunikacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Brak jest również podstaw prawnych do stosowania tzw. potrąceń amortyzacyjnych przez ubezpieczyciela, tj. obniżania wartości danej części w pojeździe zgodnie z jej eksploatacją. Poszkodowany ma pełne prawo do złożenia odwołania od decyzji wydanej przez Ubezpieczyciela. Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłacił już bezsporną kwotę odszkodowania, poszkodowany ma prawo ubiegać się o dodatkowe środki, w tym także za najem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego oraz za holowanie pojazdu uszkodzonego. Analogicznie sytuacja przedstawia się, gdy ubezpieczyciel w ogóle odmówił uznania swej odpowiedzialności i wypłaty należnego odszkodowania, stwierdzając np., że do przedmiotowej kolizji dojść nie mogło.

Comments are closed.