Usługi

subpage3

Kancelaria Adwokacka mec. Cezarego Rajskiego świadczy usługi prawne w pełnym zakresie, to jest w zakresie prawa:

szczególnie w:

 • reprezentacji osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przedsądowych i sądowych,
 • dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy oraz w wyniku tzw. błędu lekarskiego,
 • zniesieniu współwłasności nieruchomości, zasiedzeniu, ustanowieniu służebności,
 • bieżącej obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości, dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • prowadzeniu postępowań spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);

oferuje m.in.:

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej, także z datą wsteczną,
 • uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi,
 • powierzenie, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
 • ustalanie i zmiana wysokości alimentów,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia;

usługi to zwłaszcza:

 • obrona podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach,
 • sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje) od wyroków i postanowień,
 • reprezentacja osób skazanych w postępowaniach wykonawczych (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, zawieszenie wykonania kary oraz uzyskanie dozoru elektronicznego),
 • reprezentacja osób w postępowaniach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa;

w postaci m.in.:

 • pomocy prawnej przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
 • reprezentacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • sporządzania umów,
 • zaskarżania uchwał organów spółek,
 • reprezentacji w procesie windykacji należności i w postępowaniach egzekucyjnych,
 • świadczenia stałej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;

usługi to m.in.:

 • reprezentacja w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
 • dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
 • legalizacja samowoli budowlanej,
 • sporządzanie skarg i zażaleń do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących akcyz i zobowiązań podatkowych;

Chodzi m.in. o

 • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia za nadgodziny,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie czy prostowanie świadectwa pracy.

Naszym celem jest jak najlepsza ochrona praw naszego klienta z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza prawo.

Każdą sprawę Kancelaria traktuje indywidualnie i zaczyna od ustalenia celu klienta oraz doboru optymalnej i najbardziej ekonomicznej metody jego realizacji. Klient jest na bieżąco informowany o postępie w załatwianiu jego sprawy oraz o dostępnych rozwiązaniach prawnych i celowości wyboru tej a nie innej opcji.

Kancelaria gwarantuje rzetelne i staranne działanie we wszelkich powierzonych jej sprawach oraz dyskrecję. Wyróżnikami pracy Kancelarii są: profesjonalizm, skuteczność, terminowość, sumienność oraz zaangażowanie i empatia.

Swoim klientom Kancelaria zapewnia:

 • osobiste zaangażowanie adwokata w powierzoną sprawę,
 • indywidualne negocjowanie ceny usług i jej korzystną relację do ich jakości,
 • możliwość uregulowania płatności w ratach.